Algemene Voorwaarden

A L G E M E N E  V O O R W A A R D E N  Kalós Gym Ede

 1. ALGEMEEN 1.1 Op alle door Kalós Gym gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 1.2 Kalós Gym behoudt zich het recht voor bij inschrijving om identificatie te vragen. 

2. OVEREENKOMST 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Kalós Gym. 2.2 Kalós Gym is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden één kalendermaand na bekendmaking in werking tenzij een wettelijke termijn is vereist die alsdan wordt toegepast. Indien een lid deze wijziging niet wenst te accepteren kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe wijzigingen van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Kalós Gym te zijn ontvangen. 

3. LIDMAATSCHAP 3.1 Het lid is bekend met het feit dat hij een lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractsduur die ingaat op de datum vermeld op de overeenkomst. 3.2 Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Kalós Gym worden overdragen. 3.3 Wanneer de overeengekomen contractsduur voorbij is blijft het lidmaatschapstarief overeenkomstig de contractsduur van toepassing mits de termijn, behorende bij het lidmaatschapstarief, opnieuw vervuld wordt. Bij het niet opnieuw vervullen van de contractsduur behorende bij het lidmaatschapstarief vervalt het recht op korting en is het lid de genoten korting aan Kalós Gym verschuldigd. 3.4 Voor het Jeugdlidmaatschap geldt dat in de maand dat het lid 16 jaar wordt het lidmaatschap omgezet dient te worden naar een regulier lidmaatschap dan wel beëindigd dient te worden. 

4. LIDMAATSCHAPSGELDEN 4.1 Alle lidmaatschapsgelden zijn bij vooruit betaling verschuldigd. 4.2 De lidmaatschapsgelden worden per maand geïnd. Maandelijkse betaling kan alleen per automatische incasso voldaan worden. Het maandtarief bij weektarieven wordt als volgt berekend: maandtarief is weektarief x 52 weken gedeeld door 12 maanden. 4.3 Kalós Gym biedt de incasso-opdracht twee maal aan bij de bank van het lid. 4.4 Wanneer het lidmaatschapgeld om welke reden dan ook niet geïncasseerd kan worden, ontvangt het lid kosteloos een 1e betalingsherinnering . 4.5 Bij het uitblijven van betaling na de 1e betalingsherinnering zal het lid een 2e betalingsherinnering ontvangen. Hiervoor zullen kosten in rekening gebracht worden á €10,-. 4.6 Bij het uitblijven van betaling na de 2e betalingsherinnering zal de incassering uitbesteed worden aan ons incassobureau. 4.7 Na het ontvangen van een betalingsherinnering kan uitsluitend per bank of contant bij de receptie van Kalós Gym betaald worden. 4.8 Alle prijzen zijn inclusief BTW. Kalós Gym is gerechtigd om de prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. 4.9 Het lid kan in géén geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld. 4.10 Kalós Gym is gerechtigd om op 1 januari en 1 juli van elk kalenderjaar de lidmaatschapstarieven met maximaal 5% te verhogen. Wanneer de tariefswijziging binnen de eerste 3 maanden van de afgesproken contractsduur plaatsvindt heeft het lid recht op ontbinding van het lidmaatschap met in achtneming van de geldende opzegtermijn. 

5. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP 5.1 De opzegtermijn voor elk lidmaatschap is 1 kalendermaand bij een maandelijks opzegbaar abonnement. 5.2 Opzegging kan enkel geschieden middels het beëindigingformulier via Sportbit manager. 5.3 Voortijdige opzegging is enkel mogelijk op medische gronden waarbij doktersverklaring vereist is, of bij het verhuizen buiten een straal van 15 km van de Kalós Gym vestiging. Hiervoor is een bewijs van inschrijving bij de nieuwe gemeente vereist. 5.4 Bij voortijdige opzegging op grond van artikel 5.3 blijft artikel 5.1 onverminderd van kracht. 

6. BLESSURES / ZWANGERSCHAP 6.1 In geval van langdurige blessures en zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van Kalós Gym het lidmaatschap tijdelijk, met een maximum van 6 maanden, stopgezet worden op vertoon van een medische verklaring. 6.2 Stopzetten kan niet met terugwerkende kracht. 6.3 Bij stopzetting blijft de lidmaatschapsduur van kracht en zal de einddatum van het lidmaatschap worden opgeschoven overeenkomstig de periode waarvoor het lidmaatschap is stopgezet. 

7. OPENINGSTIJDEN 7.1 Kalós Gym behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. 7.2 Op feestdagen is Kalós Gym gerechtigd gesloten te zijn. 

8. GROEPSLESSEN 8.1 Het lid krijgt via het online registratieplatform toegang tot inschrijving van de lessen 8.2 Het lid kan maximaal 1 les per dag reserveren. Als er plaats is kan het lid meerdere lessen per dag deelnemen. Reserveren kan alleen geschieden via SportBit manager. 8.4 Bij het niet of niet tijdig annuleren van een geplaatste reservering vervalt het geplaatste reserveringskrediet. 8.5 Indien het reserveringskrediet verbruikt is dient het lid opnieuw krediet aan te schaffen om reserveringen te kunnen plaatsen. 8.6 Het lid is zelf verantwoordelijk voor het juist registreren van het bezoek. 8.7 Kalós Gym behoudt zich het recht op groepslessen te annuleren, dan wel een alternatieve groepsles aan te bieden. 

9. AANSPRAKELIJKHEID 9.1 Kalós Gym is niet aansprakelijk voor enig letsel, diefstal, vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 9.2 Het lid dient zich bewust te zijn dat sporten risico’s met zich mee kan brengen welke geheel voor eigen risico zijn. 9.3 Bij gebruik van de sleutelservice geldt dat alleen leden gebruik kunnen maken van deze dienst. Indien er mensen mee worden genomen die geen lid zijn, of indien er schade wordt aangebracht kunnen de kosten hiervan op de gebruiker verhaald worden.

10. KALÓS GYM CULTUUR 10.1 Leden die de punten zoals hieronder beschreven negeren, vernielingen aanbrengen, ongewenst gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing direct uitgeschreven en de toegang tot het sportcentrum verboden. 10.2 De voertaal binnen het centrum is Nederlands of Engels. 10.4 Kalós Gym bewaart gevonden voorwerpen niet langer dan 30 dagen. 10. OVERIGE BEPALINGEN 10.3 In het centrum dient het lid aanwijzingen van het personeel op te volgen. 10.4 Alle gevallen waarin de Algemene Voorwaarden niet voorzien zullen worden beoordeeld en beslist door de directie van Kalós Gym. 

11. PRIVACYVERKLARING 11.1 Uw persoonsgegevens worden opgenomen in de ledenadministratie van Kalós Gym. 11.2 Kalós Gym zal geen persoonlijke informatie aan een derde partij geven, ruilen of anderszins openbaar maken. 11.3 Kalós Gym behoudt zich het recht voor haar privacybeleid te wijzigen.

12. Voor het gebruik van de sleutelservice gelden de volgende voorwaarde.

– Inschrijven via het rooster is verplicht.

– Wil je iemand voor het eerst meenemen, dan kan dat via een proefles of een dagkaart. Regel dit altijd voorafgaand aan het sporten. Gebeurt dit niet? Dan brengen wij een dagkaart plus 20% administratiekosten achteraf in rekening. 

– Muziek mag gedraaid worden tot het aangegeven maximum volume op de box. 

– Er is ten alle tijden camerabeveiliging aanwezig.